Szűz Mária

Szűz Mária üzenetei (Medjugorje)

2017 január 25. - Marija által kapott üzenet

Drága gyermekek!

Ma arra hívlak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Az emberi szívek békéjéért, a családok békéjéért, és a világ békéjéért. A sátán erős és Isten ellen akar fordítani benneteket, és visszafordítani mindahhoz, ami emberi és a szívekben meg akar semmisíteni minden érzést Isten és az Isteni dolgok iránt. Ti, gyermekeim, imádkozzatok és harcoljatok az anyagiasság, a modernizmus és az egoizmus ellen, amit a világ kínál nektek. Gyermekek, ti döntsetek a szentség mellett, és én fiammal, Jézussal közbenjárok értetek.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Elmélkedés a Szűzanya 2016. december 25-i üzenetéről

Fiamat, Jézust hozom nektek

A Szűzanya 2016. december 25-i üzenete

Drága gyermekek! Ma nagy örömmel hozom nektek Fiamat, Jézust, hogy békéjét adja nektek. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket és legyetek örömteliek, hogy befogadhassátok Őt. A menny veletek van és küzd szívetek, családjaitok és a világ békéjéért, ti pedig gyermekeim imáitokkal segítsetek, hogy így legyen. Fiammal, Jézussal együtt megáldalak benneteket és arra hívlak, hogy ne veszítsétek el a reményt, tekintetetek és szívetek pedig mindig a menny és az örökkévalóság felé irányuljon. Így nyitottá váltok Istenre és az Ő terveire. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
 
A međugorjei látnokok tanúsága szerint, Szűz Mária karácsonyi jelenései alkalmával karjában a gyermek Jézussal érkezik. Így volt ez 1981. június 24-én a jelenések első napján is. Mária nem tud adni Fiánál nagyobbat, drágábbat, értékesebbet. Ezt számtalan alkalommal megismételte az üzeneteiben.
 
          „Mert nem adatott más név az ég alatt, amelyben az emberek üdvözülhetnének” (ApCsel 4,12). Mária szülte Istent, és Istenhez vezet bennünket.. A hit és az Isten igéjének való engedelmessége által lett Isten anyjává. Az egyházatyák mondták: „Mit használ nekem, ha Krisztus egyszer megszületett Máriától Betlehemben, de nem születik meg a hit által a lelkemben?” Jézus a hit által ma is szeretne megszületni lelkünkben. Hogyan történik ez? Hogyan születhet meg Jézus a lelkünkben? Jézus arra tanít, hogyan lehetséges ez: „Azok az én anyám, akik Isten igéjét hallgatják és megcselekszik” (Lk 8,21).
 
          Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket és legyetek örömteliek, hogy befogadhassátok Őt. Szívünk úgy teremtetett, hogy be tudja fogadni Istent és csak Ő tudja teljesen betölteni igazi békével és az élet értelmével. Ebben is tanítónőnk Mária, aki szívében tudta rejteni és el-elgondolkodni a megélt eseményekből. Jó emlékezni életünk minden eseményére, az örömteliekre és a szomorúakra is. Fontos mindenben felismerni Isten láthatatlan kezét, amely mindenen átvezetett. Fontos tudatosítani önmagunkban, hogy Isten harcolt értünk, a mi oldalunkon állt. Ezért maradtunk életben. Sok olyan helyzet és esemény volt, amelyet Mária nem értett ugyan, de Istenbe vetett hittel élte meg. Szívének mélyén visszhangoztak az angyal szavai: Istennek semmi sem lehetetlen. Mária maga is növekedett és előre haladt a hitben. Ő tudja, hogy nem hívőnek születünk, hanem napról-napra azzá válunk.
 
          Arra hívlak benneteket, hogy ne veszítsétek el a reményt, tekintetetek és szívetek pedig mindig a menny és az örökkévalóság felé irányuljon. Sokan, még a hívők is a tehetetlenség érzésével, remény nélkül élnek. Nem ok nélkül beszélt három pápa is kifejezetten a remény szükségességéről.
 
          Ferenc pápa Evangelium Gaudium – az Evangélium Öröme című apostoli buzdításban a követezőket mondja a reményről: „A buzgóságot és a bátorságot megfojtó egyik legsúlyosabb kísértés a vereségérzés, mely elégedetlen pesszimistákká és sötét arcú kiábrándultakká alakít át bennünket.” (EG 85) A pesszimizmus a lélek betegsége, gyakran a gonosz megszállottságának egyik fajtája, míg a pesszimista hívek hasonlítanak az élet katonaszökevényeihez, akik azt gondolják, hogy a világ rossz, és nincs menekvés számára... Vajon a mai világ hasonlít a bibliai Szodomára? Ha így van, akkor némelyeknek, a keresztényeknek nem szabad elfelejteniük, hogy Ábrahám Istentől esdekelte ki ezt a várost! (Ter 18,16) Ha a mai helyzetre, a társadalomra és a világra alkalmaznánk a Teremtés könyvének szavait, akkor úgy hangzana, hogy „az emberi romlottság nagy a világban” (Ter 6,5), és mégis emlékezzünk arra, hogy Isten Noé által, aki ártatlan és igaz maradt, elhatározta, hogy megnyitja az üdvösség útját. Ily módon lehetőséget adott az emberiség számára egy új kezdetre.
 
          „Elég egyetlen jó ember ahhoz, hogy visszatérjen a remény!”, mondja Ferenc pápa a legújabb enciklikában.
 
          Fontos megnyitni szívünket mennyei Édesanyánk előtt, hogy Istenbe vetett reménnyel élhessük mindennapjainkat.
 
Imádság
 
Mária, Jézus és a mi Édesanyánk. Te eljöttél és eljössz azért, hogy a mi pesszimista szívünkbe, amely tele van negatív gondolatokkal, visszahozd a reményt és a világosságot, amely általad Istentől jön. Könyörögd ki számunkra a kegyelmet, hogy már ma erre a világosságra nyitottan éljünk, amely megvilágosít minden embert, ez pedig Jézus, aki egyedül tud békét adni békétlen szívünknek. Taníts meg a te szíveddel élni és hinni, hogy mi is meg tudjunk őrizni szívünkben miden eseményt, és így elmélyüljön és megerősödjön Istennel és egymással való kapcsolatunk. Ámen.

M. M
fordította: Sarnyai Andrea

2017 január 2. - Mirjana által kapott üzenet

Drága gyermekek, Fiam a szeretet és fény forrása volt, amikor a Földön a világnak a világmindenségről beszélt. Apostolaim kövessétek az Ő fényét. Ez nem könnyű. Kicsiknek kell lennetek. Magatokat másoknál kisebbé kell tenni, és a hit segítségével betöltekezni az Ő szeretetével. Hit nélkül egyetlen ember sem képes  a földön  csodálatos tapasztalatot megélni. Veletek vagyok. Ezekkel a jöveteleimmel, ezekkel a szavaimmal nyilvánulok meg számotokra, szeretnék tanúságot tenni szeretetemről és édesanyai gondoskodásomról. Gyermekeim, ne vesztegessétek az időt olyan kérdések feltételével, amelyekre sohasem kaptok választ. Földi életetek végén Mennyei Atyátok fogja azt megadni. Mindig tudnotok kell, hogy Isten mindent tud, az Isten lát, az Isten szeret. Az én legkedvesebb Fiam beragyogja az életet, szétoszlatja a sötétséget, és édesanyai szeretetem, amely hozzátok visz, kimondhatatlan, titokzatos, de valóságos. Én kimondom irántatok való érzéseimet: szeretetemet, megértésemet és édesanyai jóakaratomat. Apostolaim, tőletek imáitok rózsáit kérem, amelyeknek a szeretet cselekedeteinek kell lenniük. Édesanyai szívemnek ezek az imák a legkedvesebbek. Értetek született Fiam elé viszem őket. Ő lát és hall benneteket. Mi mindig közel vagyunk hozzátok. Ez a szeretet, amely hív, összekapcsol, megtérít, bátorít és betölt. Ezért, apostolaim mindig szeressétek egymást, de mindenekelőtt szeressétek Fiamat. Ez az üdvösség és az örök élet felé vezető egyetlen út. Ez a legkedvesebb imám, amely a rózsa legfinomabb illatával tölti be szívemet. Imádkozzatok, mindig imádkozzatok pásztoraitokért, hogy legyen erejük Fiam világossága lenni.
Köszönöm nektek.

 

2016 december 25. - Jakov Čolo által kapott üzenet

Drága gyermekek!

Ma, ezen a kegyelemmel teljes napon különleges módon hívlak benneteket arra, hogy imádkozzatok a békéért. Gyermekeim, a Béke Királynőjeként jöttem hozzátok és oly sokszor hívtalak benneteket arra, hogy imádkozzatok a békéért. De, gyermekeim szívetek békétlen. A bűn akadályoz benneteket abban, hogy teljesen megnyíljatok a kegyelemre és a békére, amelyet Isten ajándékozni szeretne nektek. Gyermekeim, ahhoz, hogy a békét megéljétek, először is a szívetekben kell békének lennie és teljesen át kell adnotok magatokat Istennek és az Ő akaratának. A békét és az örömet ne az evilági dolgokban keressétek, mert mindaz mulandó. Vágyakozzatok az igazi irgalom és béke után, amely csak Istentől származik, hisz így lesz szívetek igazi örömmel telt és ily módon válhattok a béke tanúivá ebben a békétlen világban. Édesanyátok vagyok és Fiamnál közbenjárok mindnyájatokért.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2016 december 25. - Marija által kapott üzenet

Drága gyermekek!

Ma nagy örömmel hozom nektek Fiamat, Jézust, hogy békéjét adja nektek. Gyermekeim, nyissátok meg szíveteket és legyetek örömteliek, hogy befogadhassátok Őt. A menny veletek van és küzd szívetek, családjaitok és a világ békéjéért, ti pedig gyermekeim imáitokkal segítsetek, hogy így legyen. Fiammal, Jézussal együtt megáldalak benneteket és arra hívlak, hogy ne veszítsétek el a reményt, tekintetetek és szívetek pedig mindig a menny és az örökkévalóság felé irányuljon. Így nyitottá váltok Istenre és az Ő terveire.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Oldalak