Szűz Mária

Szűz Mária üzenetei (Medjugorje)

2016 augusztus 25. - Marija által kapott üzenet

Drága gyermekek!

Ma a menny örömét szeretném megosztani veletek. Ti, gyermekeim nyissátok ki szívetek ajtaját, hogy szívetekben növekedhessen a remény, a béke és a szeretet, amelyet csak Isten ad. Gyermekeim túlságosan kötődtök a földhöz és a földies dolgokhoz, ezért a sátán úgy háborgat titeket, ahogyan a szél a tenger hullámait. Ezért életetek lánca a szívvel való ima és Fiam, Jézus imádása legyen. Neki adjátok át a jövőtöket, hogy Őbenne mások számára  öröm, életetekkel pedig példa legyetek.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Elmélkedés a Szűzanya 2016. július 25-i üzenetéről

Szívetekben nincs sem ima, sem öröm

A Szűzanya 2016. július 25-i üzenete
Drága gyermekek! Nézlek benneteket és elveszettnek látlak titeket, szívetekben nincs sem ima, sem öröm. Térjetek vissza gyermekeim az imához és Istent tegyétek az első helyre, ne az embert. Ne veszítsétek el a reményt, amelyet hozok nektek. Gyermekeim,  ez az idő minden nap egyre inkább Isten keresése legyen szívetek csendjében és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindaddig, amíg az ima örömmé nem válik a számotokra. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.
 
A Szűzanya ezen üzenetében diagnózist állít fel lelkünk állapotáról. Édesanyai tekintete rajtunk nyugszik. Ez olyan tekintet, amely nem ítél el, hanem keres bennünket és ránk vágyakozik. Az édesanya szereti gyermekeit, ezért ő ismeri őket legjobban. Látja azt, amit a szeretet nélküli szív nem láthat. Tekintete tekintetünket keresi. Szeretné felébreszteni bennünk a vágyat arra, hogy keressünk. A felébredt vágyból születik az ima.
 
Imára szóló állandó hívása az ima fontosságáról és szükségességéről beszél. Az imádság nem a lelki életünk része, hanem maga az élet. Assisi Szent Ferenc életrajzírói azt mondják róla, hogy nemcsak imádkozott, hanem imádsággá vált. Az ima nem a hitünk kiegészítője, hanem a hit lélegzete, Isten ölelése, Istenben való lét, Isten léte bennünk. Ezért köti össze a Szűzanya az imát az örömmel. Az ima az Isteni élet teljességére, a bőséges életre való megnyílás, amelyet Jézus ajándékozott nekünk. Bennünk nincs más élet, csak az Isteni.
 
A Katekizmus azt tanítja nekünk, hogy az ima Isten ajándéka. Ezért Istentől kell elfogadni és tőle kell megtanulnunk imádkozni. Az ima első és legnagyobb példája számunkra Jézus Krisztus. Ő imádkozott és meghívott bennünket az imára: „Kérjetek és kaptok” (Lk 11, 9). Jézus elmondta nekünk azt, hogyan talál meghallgatásra az imánk. Az imádkozást gyakorolni kell. Minden nap újra imádkozni, minden nap máshogyan, minden nap egy kis erőfeszítést tenni. Tudjuk milyen nehéz dönteni az ima mellett, de ha döntünk és legyőzzük önmagunkat és akaratunkat, szabadságot, teljességet tapasztalunk, mintha egy olyan erőt győztünk volna le, amely rabságba akart taszítani bennünket és meg akart győzni arról, hogy lehetetlen győznünk felette. Erőfeszítés nélkül sohasem tanulunk meg imádkozni. Ha az ember megtanul imádkozni, megnyeri az egész világot. Akkor Isten általad meg tud változtatni másokat, mert téged már megváltoztatott. Először arra van szükség, hogy az imádságod változtasson meg téged. Ezért mondják azt: Ha az imádság nem változtat meg, te változtasd meg az imádat, imamódodat.
 
A sikeres ima fontos feltétele a kitartás. Ha valakiért imádkozol, kegyelemért vagy saját szükségletedért, akkor dönts úgy, hogy addig imádkozol, amíg meg nem kapod azt, amit kérsz. Ezt bizonyítja Jézus arról az emberről szóló példabeszéde, aki éjszaka megy el a barátjához, hogy három kenyeret kérjen (vö. Lk 11, 5-7). Ha egy ember csak a másik ember alkalmatlankodása miatt teljesíti annak kérését, mennyivel inkább teljesíti a Mennyei Atya gyermekeinek imáit és kéréseit.
 
Ha az ima mellett döntünk, de azonnal nem látjuk imádságunk gyümölcsét, akkor feladjuk. Ez a legrosszabb, amit tehetünk. Nincs meghallgatatlan ima. Isten csak elhalasztja imánk meghallgatását, mert valami nagyobbat és sokkal jobbat készít számunkra, mint, amit kívánhatunk vagy kérhetünk.
 
Ha kezdetben nem sikerül, ne bátortalanodjunk el. Fontos, hogy egész életünkön át tanuljunk. Fontos megtennünk azt, amit a Szűzanya mond: „addig imádkozzatok, amíg az ima örömmé nem válik a számotokra”.
 
IMÁDSÁG
Szűz Mária, a remény édesanyja. Hozzád tartozom és kérlek mindazokért, akik súlyosan szenvednek és elveszítik az életükbe vetett reményt. Te, aki a hit és a remény édesanyja maradtál életed legnehezebb pillanataiban is, a kereszt alatt, a Kálvárián, könyörögd ki minden kétségbeesettnek a szívbéli reményt. Szeplőtelen édesanyai szíveddel érints meg minden szívet, amely a bűn, a szenvedés és a betegség sebeivel terhelt. Édesanyai szíved képes meggyógyítani minden megsebzett szívet. Neked ajándékozzuk kezünket, hogy vezess bennünket, szívünket, hogy meggyógyítsd, szabaddá tedd és betöltsd békéddel, amelyet elhozol számunkra és nekünk ajándékozol. Ámen.

M.M
fordította: Sarnyai Andrea

2016 augusztus 2. - Mirjana által kapott üzenet

Drága gyermekek!

Eljöttem hozzátok, közétek, hogy átadjátok nekem gondjaitokat, hogy Fiam elé tárjam azokat, hogy közbenjárjak Nála a ti javatokért. Tudom, hogy mindnyájatoknak megvan a saját gondja, saját kísértése, ezért édesanyaként hívlak benneteket; jöjjetek Fiam asztalához. Ő megtöri számotokra a kenyeret, önmagát adja, reményt ad, több hitet, reményt és derűt vár tőletek.. Belső harcot kér tőletek az önzés, az ítélkezés és az emberi gyengeség ellen. Ezért én, mint édesanya mondom: Imádkozzatok!, mert az ima erőt ad nektek a belső harchoz. Fiam kiskorában sokszor mondta, hogy sokan fognak szeretni engem és édesanyának hívni. Én itt közöttetek érzem a szeretetet. Köszönöm nektek. Ezzel a szeretettel kérem Fiamat, hogy közületek gyermekeim senki ne térjen haza úgy, ahogyan jött; hogy minél több reményt, irgalmat és szeretetet vigyetek magatokkal; hogy az én szeretet-apostolaim legyetek, akik életetekkel tanúságot tesztek arról, hogy a Mennyei Atya az élet forrása és nem a halálé. Drága gyermekek, újra édesanyaként kérlek benneteket imádkozzatok Fiam választottaiért, az ő áldott kezeikért, pásztoraitokért, hogy minél több szeretettel tudják hirdetni Fiamat és ezáltal megtéréseket elérni.

Köszönöm nektek.

 

Elmélkedés a Szűzanya 2016. június 25-i üzenetéről

Velem együtt adjatok hálát Istennek!

Üzenet, 2016. június 25.

„Drága gyermekek! Velem együtt adjatok hálát Istennek azért az ajándékért, hogy veletek vagyok. Imádkozzatok gyermekeim, és éljétek Isten parancsai szerint, hogy jó legyen nektek a földön. Ma, ezen a kegyelmi napon, édesanyai béke-áldásomat és szeretetemet szeretném adni nektek. Közbenjárok értetek Fiamnál és arra hívlak benneteket, hogy tartsatok ki az imában, hogy veletek együtt valósíthassam meg terveimet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”

 

            Szűz Mária múlt havi, májusi üzenetében arról beszél, hogy köztünk való jelenléte Isten ajándéka. Akinek nyitott szeme és szíve van, a jelenéseket és Szűz Mária köztünk való jelenlétét Isten ajándékaként ismeri fel, amely nekünk, embereknek adatik, akik úton vagyunk a cél felé, ahol Isten vár ránk. Nyitott szemmel fogadni ezt az ajándékot azt jelenti, hálás szívvel élni, olyannal, amely felismeri azt, hogy mindent Istentől kaptunk.

            Mária minden üzenetének végén azzal a vággyal fejezi ki irántunk való háláját, hogy hallgassuk megmentő szavait, amelyek által új lehetőséghez szeretne elvezetni bennünket. Mária hálás szívvel dicsőíti Istent mindazért, amit tett népéért és életéért. Mária nagy és gyönyörűséges, de nem azért, amit tett, hanem a „nagy dolgokért” amelyeket Isten művelt vele.

            Szűz Mária hozzánk hasonlóan élt. Miután kimondta „igenjét” Istennek, olyan úton jár, amelyen majd Krisztus és övéi fognak járni. Ez a szenvedés és a kereszt útja. Isten meghívását a házasság körüli nehézség, később pedig az aprószentek, az ártatlan gyermekek meggyilkolása, az Egyiptomba való menekülés és az onnan való visszatérés fájdalma követi. És az állandó üldöztetés és szegénység. De minden baj ellenére, a földi pusztaság útján Mária éneke hangzik fel: „Magasztalja lelkem az Urat, és szívem ujjong üdvözítő Istenemben!” (Lk 1,46). Azt kérdezhetjük hogyan és miért tud valaki így beszélni, ha útja tele van fájdalommal és szenvedéssel?! Nyilván azért, mert szívének rejtekében látta Istent, aki a világ minden kincsénél nagyobb. Ennek a kincsnek birtokában örvendezve énekelheti: Magasztalja lelkem az Urat. Minden kereszt ellenére hálát ad Istennek, mert látja, hogy mindent Tőle kapott.

            Mi jól tudjuk, mennyire fáj mások hálátlansága. Nehéz felismerni szívünk hálátlanságát. A hálátlanság a szív zártsága és vaksága. Mindenünket Istentől kaptunk. Életünk minden pillanata a felülről való ajándék. Nem tudtuk előre megrendelni szüleinket, a természetet, amelyben élünk és a testünket sem. Mindent kaptunk. Megköszöntük-e valaha is Istennek ajándékait és azt, hogy életre hívott bennünket?

            A hálás ember látja, hogy élete Istentől függ. A hálás ember meg van győződve arról, hogy sokkal inkább abból él, amit befogad, mint abból, amit tesz. Az ember annyira él, amennyire hálás. A hálátlan ember vak. A hálátlan embernek nincs szüksége senkire sem, ha mégis, akkor csak azért, hogy kihasználja. A hálátlan ember rabló és gyilkos. Önző módon abból él, ami nem az övé. Mindent Istentől és az emberektől kapott, mégis úgy viselkedik, mintha minden az övé lenne.

            A hálás ember reális és alázatos. Úgy látja a dolgokat és a világot, ahogyan van. A hálás ember szüntelenül tanul, mindenre figyel és mindent észrevesz. Szüntelenül növekszik, mert kész kapni és befogadni. A hálás emberek nagy és bátor szívűek. Együtt tudnak élni másokkal. Ki tudnak engesztelődni és meg tudnak érteni másokat. Készek hidakat építeni az emberek közé és világosságot gyújtani a szívekben. Alkalmasak arra, hogy megállítsák az emberek közötti háborúkat és emberségessé teszik az életet.

            Szűz Máriának hálás szíve volt. Csak a hálás emberek válnak dicsőségessé. A hálátlanok megmaradnak a sötétségben és a szégyenben. A hálásak tudnak adni, mert nekik mindig van mit.

            A hálás szívű emberek felismerik Szűz Mária jelenlétét, jelenéseit és üzeneteit. Ez Isten az egyháznak, a világnak és minden alázatos és hálás szívnek nyújtott ajándéka.

 

Imádság

Szűz Mária, Te, aki a kicsinyek, az egyszerűek és a szegények nyomában Isten akaratát teljesítve jártál, tudtál meghallgatni és szívedben elgondolkodni minden eseményről és minden szóról. Taníts minket az alázatosság útjára, hogy hálás szívűek legyünk, olyan szívünk legyen, amely felismeri, hogy mindaz, ami vagyunk, és amink van Istentől kaptuk. Nem Istennek, hanem nekünk van szükségünk a hálaadásra. Könyörögd ki számunkra a hálás szív ajándékát, hogy meggyógyuljunk vakságunkból és önző voltunkból.  Ámen.

M. M

fordította: Sarnyai Andrea

2016 július 25. - Marija által kapott üzenet

Drága gyermekek!

Nézlek benneteket és elveszettnek látlak titeket, szívetekben nincs sem ima, sem öröm. Térjetek vissza gyermekeim az imához és Istent tegyétek az első helyre, ne az embert. Ne veszítsétek el a reményt, amelyet hozok nektek. Gyermekeim,  ez az idő minden nap egyre inkább Isten keresése legyen szívetek csendjében és imádkozzatok, imádkozzatok, imádkozzatok mindaddig, amíg az ima örömmé nem válik a számotokra.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Oldalak