Szűz Mária

Szűz Mária üzenetei (Medjugorje)

Elmélkedés a Szűzanya 2016. április 25-i üzenetéről

Szeplőtelen szívem vérzik
 
A Szűzanya 2016. április 25-i üzenete
„Drága gyermekek! Szeplőtelen szívem vérzik, látva titeket a bűnben és bűnös szokásaitokban. Arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jó legyen számotokra a földön. Isten általam hív benneteket, hogy szívetek remény és öröm legyen mindazok számára, akik távol vannak. Hívásom legyen gyógyír a léleknek és a szívnek, hogy dicsőíthessétek a Teremtő Istent, aki szeret és az örökkévalóságra hív benneteket. Gyermekeim, az élet rövid, ezt az időt arra  használjátok fel, hogy jót tesztek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. "
 
Szűz Mária szívünkhöz szól, és azt mondja, amit már 1984. május 24-i üzenetében is mondott: „Kérlek benneteket, ne engedjétek, hogy Szívem véres könnyeket hullasson a bűnben elvesző lelkek miatt.” Azt is gondolhatjuk, hogyan lehetséges az, hogy semmi sem változott ily sok év óta tartó jelenéseinek és üzenetei ellenére?! Az Édesanya nem hallgathat mindaddig, amíg akár egyetlen gyermeke is bűnben él, amely a halálba vezet. Sok üzenetében beszél a bűn veszélyéről, a kiút lehetőségét, és a bűntől való szabadulás útját mutatja. 1986. december 4-i üzenetében a következőket mondja: „Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy készítsétek elő szíveteket ezekre a napokra, amikor az Úr különösen meg akar tisztítani benneteket múltatok minden bűnétől. Drága gyermekek, erre egyedül nem vagytok képesek, ezért itt vagyok, hogy segítsek nektek. Imádkozzatok, drága gyermekek! Csak így lesztek képesek arra, hogy minden rosszat felismerjetek magatokban, és átadjátok azokat az Úrnak, hogy az Úr teljesen megtisztítsa szíveteket.“
          Fontos újra és újra emlékezni édesanyai szavaira, hogy biztatás és bátorítás lehessenek számunkra: „Azt szeretném, hogy mindannyian boldogok legyetek, de a bűneben ez senki számára sem lehetséges... Drága gyermekek, kérjétek Jézust, hogy gyógyítsa meg azokat a sebeiteket, amelyeket életetek folyamán kaptatok, bűneitek vagy szüleitek bűnei miatt... Hiszem, hogy el tudjátok hagyni a bűn útját és dönteni tudtok a szentség mellett... A szentgyónásban, az Istennel való találkozás által hagyjátok el bűneiteket és döntsetek a szentség mellett. Jézus iránti szeretetből tegyétek ezt, aki saját vére által váltott meg benneteket, hogy boldogok lehessetek és békességben élhessetek.“
          Az ember Istenhez való visszatérésének feltétele: bűnösségének felismerése és elismerése. Az ember számára legnehezebb az, hogy belássa bűneit. Mi könnyen felismerjük és meglátjuk másokban a rosszat és a bűnt. Saját bűneink azonban rejtve vannak. A bűn spirituális erő. Az ember nem tudja legyőzni a bűnt a saját erejéből. A bűnt egyedül csak Isten győzte le.
            Elkövetett bűneink észrevétlenek szeretnének maradni, mert a bűn fél a világosságtól. Az ember nem képes a saját erejéből és képességeivel megérteni és elhordozni a bűnösség érzését. Bűnösségünk megértése és elfogadása a Kegyelem ajándéka. Ezért hív bennünket oly gyakran a Szűzanya imára. Amikor az ima által beragyog bennünket Isten kegyelme, akkor látjuk meg lényünk azon részeit, amelyek nem Istenben és nem Istenért vannak, és nem a szeretet szolgálatában állnak.
            A legtágabb értelemben bűn mindaz, ami rossz és negatív a világban. Minden szenvedés, vétek, sértés, gonoszság, betegség, halál, a háborúk, a tudatlanság, a tehetetlenség, igazságtalanság, gyűlölet. A bűn vétek. A vétket félelem kíséri. Félelem Istentől, félelem az emberektől. A bűn bizalmatlanság és ellenségeskedés Istennel szemben. A bűnben leszegényedünk és elszigetelődünk az élet forrásától.
            Ezért mondja Szűz Mária: „... Szívem vérzik látva titeket a bűnben...“ Édesanyai szíve különös módon vérzett Fiának keresztje alatt, a Kálvárián. Mária nem egy absztrakt lény, magányosan és elszigetelten az emberi társadalomtól. Ő teljesen normális személy, csapásoknak és mindenféle hatásoknak kiszolgáltatva. Lelkében és egész lényében átélte Fia halálának drámáját, aki magára vette a világ minden bűnét, hogy ezáltal megszabadítsa az átoktól a rabságban élő emberiséget. Ebben a tragikus pillanatban Mária Jézussal van a Kálvárián. Ahogyan Ádám és Éva
együtt rontották el Isten teremtésének művét, úgy Jézus és Mária együtt tesznek helyre mindent. Mária a kereszt alatt is teljes szívéből újítja meg Fiat-ját – Legyen nekem. Mária a kereszt alatt bevezetetett a fájdalom óceánjába, amely a mi üdvösségünk lesz.
            Mindenekfelett való az Édesanya fájdalma, amikor azt látja, hogy a bűn elválaszt minket az élet forrásától és saját döntéseink révén távolodunk el Istentől. Csak Isten tud megszabadítani bennünket az imádság által és békét, örömöt, szabadságot és jót ajándékozni nekünk már itt a földön.
 
Imádság
            Szűz Mária, Te, aki aggódsz a mi életünk és lelkünk miatt, Te, aki közbenjársz értünk, könyörögd ki számunkra az őszinte megtérés, a szív és az élet megváltozásának kegyelmét. Te magad is megélted „a tőr fájdalmát”, amely átjárta a lelked, kérünk, ne engedd, hogy bűneink és mi magunk legyünk okai szíved fájdalmának, amely szeret, és miattunk vérzik. Szeretnénk visszatérni az imához, amelyre fáradhatatlanul hívsz minket, hogy minél közelebb legyünk Istenhez, a béke, a megbocsátás és az öröm forrásához. Köszönjük Neked Szűz Mária türelmes szeretetedet. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk és nem szűnsz meg zörgetni lelkiismeretünk és szívünk ajtaján. Könyörögd ki számunkra a kegyelmet, hogy szívünkben meghallhassuk hívásodat, amely telve van irántunk való szeretettel. Ámen.
 
M.M
fordította: Sarnyai Andrea

2016 május 2. - Mirjana által kapott üzenet

Drága gyermekek, édesanyai szívem arra vágyik, hogy őszintén megtérjetek, erősek legyetek a hitben, hogy a szeretetet és a békét tudjátok terjeszteni mindazoknak, akik körülvesznek titeket. De, drága gyermekeim, ne felejtsétek el azt, hogy mindannyian egyedüli világ vagytok a Mennyei Atya előtt. Ezért, engedjétek meg, hogy a Szentlélek szüntelenül munkálkodjon rajtatok. Legyetek lelkileg tiszta gyermekeim. A lelkiségben van a szépség. Minden, ami lelki, élő és nagyon szép. Ne felejtsétek el, hogy az Eucharisztiában, amely a hit szíve, Fiam mindig veletek van. Eljön hozzátok és megtöri veletek a kenyeret, mert gyermekeim, miattatok meghalt, feltámadt és újra eljön. Ezen szavaim már ismertek számotokra, mert az igazság szavai, az igazság pedig nem változik. Csak sok gyermekem elfelejtette ezt. Gyermekeim, szavaim nem régiek és nem is újak, hanem örökkévalóak. Ezért arra hívlak benneteket, gyermekeimet, hogy jól figyeljétek az idők jeleit, gyűjtsétek az összetört kereszteket és legyetek a kinyilatkoztatás apostolai.

Köszönöm nektek.

 

Elmélkedés a Szűzanya 2016. március 25-i üzenetéről

Szeretetből hívlak benneteket a megtérésre

A Szűzanya 2016. március 25-i üzenete

Drága gyermekek! Ma a szeretetemet hozom nektek. Isten megengedte, hogy szeresselek benneteket és szeretetből hívjalak titeket a megtérésre. Gyermekeim, ti a szeretetben szegények vagytok  és még nem értettétek meg, hogy Fiam, Jézus szeretetből adta életét értetek, hogy megváltson benneteket és örök életet adjon nektek. Ezért, imádkozzatok gyermekeim, imádkozzatok, hogy az imában megértsétek Isten szeretetét. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

Szűz Mária a dicsőségből jön, és abból a lelki valóságból szól hozzánk, amelyben él és ahová szeretné, hogy majd mi is megérkezzünk. Utunkhoz hasonló utat járt be. Meghívása és Istennel való kapcsolata hitéből forrásozott. Az angyali üdvözletre kimondott „igenje”, amely számára is meglepő és nagy kihívás volt, Isten szeretetének és irgalmának eszköze lett. És most üzenetével, amellyel hozzánk fordul, Isten szeretetét hozza el nekünk. Mária az Úr szolgálóleánya, teljesen aláveti magát Isten akaratának és kész beteljesíteni azt életében.. Helyet ad Istennek, hogy csodát tehessen. Mária „igenjével” lehetővé tette Isten e világra való eljövetelét. Így új Éva lett. Az első Éva pusztulást és szenvedést hozott, Mária, az új Éva engedelmességével feloldotta azt a csomót, amelyet engedetlenségével Éva kötött. Mária szíve olyan hely, ahol Isten lakik. Mária által Isten hozzánk jön és változásra, megtérésre és hitre hív.

            Máriának is a hit útján kellett járnia. Életében semmi csodás dolog nem történik. Sok nehézséget és szorongattatást kellett elviselnie és megélnie: amikor szállást keresett születendő Fiának, az Egyiptomba való meneküléskor, a tizenkét éves Jézus keresésekor, amikor nyilvános fellépésekor aggódva szeretné haza vinni Fiát a családba és a végén bátran áll Fiának keresztje alatt. Isten semmitől sem kímélte meg. Fiával együtt kitartott a kereszt sötétségében. Nem menekült el és nem adta fel.
            Máriában, Jézus és a mi édesanyánkban egy közülünk való asszonyt ismerünk fel. Megtapasztaljuk Őt úgy, mint, aki mellettünk áll és harcol értünk. Minden jelenése, minden üzenete és szava arra irányul, hogy meghalljuk és komolyan vegyük Őt. Nem kiabál, nem tolakszik, nem erőszakos, hanem állhatatosan és halkan, szeretettel hív.
            Sokan megtapasztalták segítségét és közbenjárását. Megélték azt, hogy Szűz Mária kioldotta bajaik és nehézségeik, emberi kapcsolataik csomóját, lelkük, valamint hibáik és a bűneik rabsága okozta csomókat.
            Édesanyaként azt szeretné, hogy boldogok legyünk. Tudja azonban, hogy ez csak akkor lehetséges, ha a bűn sötétségéből, a pusztulásból és a rosszból a világosság, a jóság és Isten felé fordulunk.
            Megtérni azt jelenti, elfordulni bűneinktől, hátat fordítani a pusztulásnak, és szívünkkel Isten felé fordulni, aki a mi egészségünk, békénk, győzelmünk és életünk értelme. Megtérni ugyanakkor azt is jelenti, hinni Jézus szavaiban és ígéreteiben: Isten országa közel van. Hinni Isten Országában azt jelenti, hinni abban, hogy Istenben minden újjászülethet, megújulhat, jóra fordulhat, még maga a halál is. Amikor a bűn, a rossz, a csalás mellett döntünk, arra az útra lépünk, amely a halálba vezet, amelyen nem találhatunk sem békét, sem életet.
            Megtérni azt jelenti, végleg hinni Isten szeretetében, amelyet Fiának édesanyja által ad nekünk.

Imádság
            Szűz Mária, köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk. Köszönjük édesanyai türelmedet és szeretetedet, amelyet szívünkbe szeretnél árasztani. Köszönünk neked minden szívet, amely megnyílt és megtapasztalta annak az életnek új voltát, amelyet Isten ad. Köszönjük neked hitből fakadó engedelmességedet. Könyörögd ki számunkra a szív nyitottságát, hogy felismerhessük Isten akaratát és beteljesíthessük életünkben. Tőled szeretnénk tanulni. János apostol példája szerint, aki ott állt a kereszt alatt, szeretnénk „házunkba fogadni”, és tőled tanulni hinni, élni és szeretni. Ámen.

M.M
fordította: Sarnyai Andrea

2016 április 25. - Marija által kapott üzenet

Drága gyermekek!

Szeplőtelen szívem vérzik, látva titeket a bűnben és bűnös szokásaitokban. Arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jó legyen számotokra a földön. Isten általam hív benneteket, hogy szívetek remény és öröm legyen mindazok számára, akik távol vannak. Hívásom legyen gyógyír a léleknek és a szívnek, hogy dicsőíthessétek a Teremtő Istent, aki szeret és az örökkévalóságra hív benneteket. Gyermekeim, az élet rövid, ezt az időt arra  használjátok fel, hogy jót tesztek.

Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.

2016 április 2. - Mirjana által kapott üzenet

Drága gyermekek, ne legyen kemény, zárkózott és félelemmel telt a szívetek. Engedjétek meg édesanyai szeretetemnek, hogy beragyogja és szertettel és reménnyel töltse be, hogy édesanyaként enyhítsem fájdalmaitokat, mert ismerem azokat, én is megtapasztaltam. A fájdalom felemel és a legerősebb ima. Fiam különleges módon szereti azokat, akik eltűrik a fájdalmat. Engem küldött, hogy enyhítsem és reményt hozzak. Bízzatok Benne. Tudom, hogy nehéz nektek, mert egyre több sötétséget láttok magatok körül. Gyermekeim, imádsággal és szeretettel kell megtörni. Aki imádkozik és szeret nem fél, reménnyel és irgalmas szeretettel él, látja a fényt és látja a Fiamat. Mint apostolaimat arra hívlak benneteket, hogy próbáljatok meg az irgalmas szeretet és a remény példaképeivé lenni. Mindig újra imádkozzatok a még több szeretetért, mert az irgalmas szeretet fényt hoz, amely szétoszlat minden sötétséget és Fiamat hozza. Ne féljetek, nem vagytok egyedül, veletek vagyok. Kérlek benneteket, imádkozzatok pásztoraitokért, hogy minden pillanatban szeressenek, Fiam iránti szeretetből munkálkodjanak, általa és rá való emlékezésként.

Köszönöm nektek.

 

Oldalak