ADVENTI KÉSZÜLET AZ IRGALMASSÁG ÉVÉBEN

„A Szentlélek, aki a hívők lépteit vezeti, hogy együttműködjenek Krisztus üdvözítő művével, legyen Isten népének vezére és támasza, segítsen szemlélnünk az irgalmasság arcát.”

A napi gondolatok Ferenc pápa Misericordiae Vultus kezdetű, az Irgalmasság Évét meghirdető bullájából valók.
A napi szentírási részek az Adoremusban, a www.evangelium.katolikus.hu vagy a www.evangelium365.hu címen megtalálhatók.

 
  Elmélkedj! Cselekedj!
ADVENT 1. A názáreti Jézus a szavaival, tetteivel és egész személyiségével kinyilatkoztatja Isten irgalmasságát. Állandóan szemlélnünk kell az irgalmasság misztériumát. Ez számunkra az öröm, a derűs nyugalom és a béke forrása. Üdvösségünk feltétele. Elkészítjük adventi koszorúnkat és a tennivalók listáját. Figyelünk a kisebb fogyasztásra.
11.30.
hétfő
Szent András
Irgalmasság: a szó, amely kinyilatkoztatja a Szentháromság misztériumát. Irgalmasság: a végső és legnagyobb tett, amellyel Isten elénk siet. Irgalmasság: az alapvető törvény, amely minden ember szívében ott lakik, aki őszintén tekint a testvérre, akivel az élet útján találkozik. Olvasom az evangéliumot, és engedem, hogy kihívjon megszokott életvitelemből az irgalom Szava.
12.01.
kedd
Irgalmasság: az út, amely egyesíti Istent és az embert, mert kitárja a szívét arra a reményre, hogy bűneink korlátai ellenére mindenkor szeretnek bennünket. Nem bölcsnek és okosnak kell lennem. Ma egy leszek az irgalomra szorulók közül.
12.02.
szerda
Vannak pillanatok, amikor még sürgetőbb meghívást kapunk arra, hogy tekintetünket az irgalmasságra szegezzük, annak érdekében, hogy mi magunk is az Atya cselekvésének hatékony jeleivé váljunk. Ezért hirdettem meg az Irgalmasság Rendkívüli Jubileumát, mint alkalmas időt az Egyház számára, hogy erősebbé és hatékonyabbá tegye a hívők tanúságtételét. Itt az alkalmas idő! Lelkiismeretvizsgálatot tartok, felkészülök szentgyónásomra.
12.03.
csütörtök
Az evangelizáció ismét új szakaszához érkezett. Minden keresztény ember számára újszerű kihívás, hogy még nagyobb lelkesedéssel és meggyőződéssel tegyen tanúságot hitéről. Az Egyház megérezte annak a felelősségét, hogy az Atya szeretetének eleven jelévé kell lennie a világban. Megkeresem, hol, mit kell újrakezdenem az Úrral? Mit építettem eddig homokra?
12.04.
péntek
Mennyire szeretném, ha a következő éveket áthatná az irgalmasság, hogy mindenki találkozhasson Isten jóságával és gyöngédségével! Mindenkihez – hívőkhöz és távol állókhoz is – jusson el az irgalmasság balzsama, mint Isten már köztünk jelen lévő országának jele. Jézus Krisztus nevében támogatok egy rászorulót.
12.05.
szombat
A bűn súlyosságára Isten a megbocsátás teljességével válaszol. Az irgalmasság mindig felülmúl minden bűnt, és senki sem állíthat korlátokat a megbocsátó Isten szeretete elé. Ma különösen igyekszem felülmúlni gyengeségeimet: elfogadni, megérteni a másikat.
ADVENT 2. A Szentírásban az irgalmasság kulcsfogalom annak kifejezésére, hogy Isten hogyan bánik velünk. Ő nem csupán beszél a szeretetéről, hanem láthatóvá és tapinthatóvá is teszi. A szeretet soha nem maradhat elvont kifejezés. Adakozom a Kárpátalján élők tüzelőjének megvásárlására.
12.07.
hétfő
Az isteni irgalmasság nem a gyöngeség, mint inkább Isten mindenhatóságának a jele.…Isten az emberi történelemben mindig jelenvalónak, közelinek, gondoskodónak, szentnek és irgalmasnak mutatkozik. Kérem a nyitottságot a mai nap találkozásaihoz.
12.08.
kedd
Szeplőtelen fogantatás
Ez a liturgikus ünnep megmutatja Isten cselekvésmódját – történelmünk kezdetétől fogva. Ádám és Éva bűne után Isten nem akarta az emberiséget egyedül, a bűn hatalmában hagyni. Ezért gondolta el és akarta a szeretetben a szent és szeplőtelen Máriát, hogy az emberi nem Megváltójának édesanyja legyen. Máriával együtt igent mondok az életre, melyet Isten teremt bennem.
12.09.
szerda
Isten irgalmassága konkrét valóság, amellyel kinyilvánítja szeretetét, amely olyan, mint egy atyáé és anyáé, akik szívük mélyéig megindulnak gyermekeikért. Valóban állíthatjuk, hogy „szívbéli” szeretet. Csöndet tartok: megpihenek, felüdülök az Ő szívbéli szeretetében.
12.10.
csütörtök
Jézus személye nem más, mint az önmagát ingyenesen odaajándékozó Szeretet. A hozzá közeledő személyekkel valamiféle páratlan és megismételhetetlen kapcsolatban áll. Hogyan tudnám ma önmagamat odaajándékozni?
12.11.
péntek
A csodajelek, amelyeket elsősorban a bűnösökkel, a szegényekkel, a kirekesztettekkel, betegekkel és szenvedőkkel visz véghez, az irgalmasságról beszélnek. Benne minden az irgalmasságról szól; benne nincs semmi együttérzés nélkül. Ma lemondok valamiről, hogy növekedjék ebben a nemzedékben Isten Országa.
12.12.
szombat
Talán régóta megfeledkeztünk arról, hogy megmutassuk és járjuk az irgalmasság útját. Egyfelől a kísértés, hogy mindig és csakis az igazságosságot keressük, elfeledtette velünk, hogy az irgalmasság az első, szükséges és kihagyhatatlan lépés. Ma igyekszem jobban szeretni azt, akit nehéz. Talán így megláthatlak és örvendhetek barátságodnak.
ADVENT 3. Isten irgalmassága az ő irántunk viselt felelőssége. Felelősnek érzi magát értünk, vagyis a javunkat akarja; boldognak, örvendezőnek és derűsnek kíván látni bennünket. Ahogyan ő irgalmas, úgy kell nekünk is irgalmasnak lennünk egymás iránt. Pihenéssel, imádsággal, a családdal ünneplem a vasárnapot.
12.14.
hétfő
Keresztes
Szt. János
Szomorú dolog látni, hogy kultúránkban milyen gyors ütemben halványul el a megbocsátás. Úgy tűnik, hogy bizonyos helyzetekben maga a kifejezés is jelentését veszti. A megbocsátás tanúságtétele nélkül azonban az élet terméketlenné, elsivatagosodottá válik. Keresem a bizalom és a megbocsátás gesztusait.
12.15.
kedd
Újra elérkezett az idő az Egyház számára, hogy vállalja a megbocsátás örömhírének hirdetését. Itt az idő, hogy visszatérjünk a lényeghez, hogy viseljük testvéreink gyöngeségeit és nehézségeit. A megbocsátás új életet fakasztó erő, és bátorságot ad arra, hogy reménnyel tekintsünk a jövőbe. Nemes szívvel elengedem a tartozásokat a családomban, közösségemben.
12.16.
szerda
Az Egyháznak az a küldetése, hogy hirdesse Isten irgalmasságát, az evangélium dobogó szívét, amelynek általa kell eljutnia minden ember szívéhez és elméjéhez. Krisztus Jegyese magáévá teszi Isten Fiának magatartását, aki válogatás nélkül közeledik mindenkihez. Felajánlom barátságomat másoknak, válogatás nélkül.
12.17.
csütörtök
A hitelesség szempontjából döntő, hogy az Egyház és igehirdetése az irgalmasságot elsőként élje és tanúsítsa. Nyelvezetének és gesztusainak közvetítenie kell az irgalmasságot, hogy behatolhasson az emberi szívekbe, és arra indítsa őket, hogy megtalálják az Atyához visszavezető utat. Részt veszek a plébániai szentségimádáson.
12.18.
péntek
Az Egyház első igazsága Krisztus szeretete. Az Egyház ennek a megbocsátó és önátadó szeretetnek a szolgálója és közvetítője az emberek között. Éppen ezért, ahol az Egyház jelen van, ott nyilvánvalóvá kell válnia az Atya irgalmasságának. Plébániáinkon, közösségeinkben, társulatainkban és mozgalmainkban – egyszóval bárhol, ahol keresztények élnek – mindenkinek rá kell találnia az irgalmasság oázisára. Imádkozom és böjtölök. Hiszem, hogy ezek a tettek hatással vannak azokra, akik keresik a visszatérés útját az Atyához.
12.19.
szombat
E Jubileumi Évet az Úr szavainak fényében szeretnénk megélni: irgalmasok, mint az Atya. Az evangélista idézi Jézus tanítását, aki azt mondja: „Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas” (Lk 6,36.). Ez az életprogram annyira nehéz, amennyire örömmel és békességgel teljes. Részt veszek a rorátén, hálát adok, hogy fogantatásomtól ugyanaz a Szentlélek működik bennem, aki Sámsonban és Keresztelő Szent Jánosban.
ADVENT 4. Jézus parancsa mindazoknak szól, akik hallják az ő hangját (vö. Lk 6,27). Ahhoz tehát, hogy képesek legyünk az irgalmasságra, először Isten szavának hallgatóivá kell válnunk. Ez azt jelenti, hogy újra fel kell fedeznünk a csend értékét, hogy elmélkedhessünk a hozzánk intézett Szóról. Ezáltal lehetővé válik számunkra Isten irgalmasságának szemlélése és életstílusként való elsajátítása. Időt találok a csendre, hogy az Úr készítse bennem az ünnepet.
12.21.
hétfő
A Szentévben megtapasztalhatjuk majd, hogy mit jelent megnyitni a szívünket azok felé, akik a modern világ – gyakran drámai módon létrehozott – perifériáin élnek. Mennyi kényes és gyötrelmes szituáció van a mai világban! Hány sebet ütnek azok testén, akiknek már nincs hangjuk, mert a jajszavukat elnyomta és elhallgattatta a gazdag népek közömbössége. Megváltoztatom gondolkodásomat: felhagyok azzal a gondolattal, hogy tetteim nincsenek hatással azok életére, akik az éhségtől szenvednek.
12.22.
kedd
Nyissuk föl a szemünket, hogy észrevegyük a világ nyomorúságát, méltóságuktól megfosztott fivéreink és nővéreink sebeit, és érezzünk késztetést arra, hogy meghalljuk segélykiáltásukat. Ragadjuk meg kezüket és vonjuk magunkhoz őket, hogy érezzék jelenlétünk, barátságunk és testvériségünk melegét. Tegyük magunkévá kiáltásukat, hogy együtt lebonthassuk a közömbösség barikádját, amely gyakran elég hatalmasnak tűnik ahhoz, hogy elrejtse az önzést és a képmutatást. A tavalyinál szerényebben tervezem meg az ünnepi asztalt, vagy mosolyogva ráköszönök egy koldusra.
12.23.
szerda
Gondolataink most az Irgalmasság Anyja felé fordulnak. Tekintetének édessége kísérjen bennünket a Szentévben, hogy valamennyien fölfedezhessük Isten gyöngédségének örömét. Az emberré lett Isten misztériumának mélységét senki sem ismerte meg úgy, mint Mária. Az ő életében mindent a megtestesült Irgalmasság jelenléte határozott meg. Jézus jelenlétére figyelek, mint Mária, így végzem az ünnepi előkészületet. Ő találkozni és befogadni akar.
12.24.
csütörtök
A rendkívüli Szentév célja, hogy a mindennapjainkban éljük meg az irgalmasságot, amely az Atyától szüntelenül árad felénk. A Jubileum során engedjük, hogy Isten meglepjen bennünket. Ő soha nem fárad bele, hogy kitárja szíve kapuját, és újra meg újra megmutassa, hogy szeret bennünket és meg akarja osztani velünk az életét. Lelkünket és otthonunkat megtisztítva várjuk a Messiást.