Elmélkedés a Szűzanya 2016. április 25-i üzenetéről

Szeplőtelen szívem vérzik
 
A Szűzanya 2016. április 25-i üzenete
„Drága gyermekek! Szeplőtelen szívem vérzik, látva titeket a bűnben és bűnös szokásaitokban. Arra hívlak benneteket, hogy térjetek vissza Istenhez és az imához, hogy jó legyen számotokra a földön. Isten általam hív benneteket, hogy szívetek remény és öröm legyen mindazok számára, akik távol vannak. Hívásom legyen gyógyír a léleknek és a szívnek, hogy dicsőíthessétek a Teremtő Istent, aki szeret és az örökkévalóságra hív benneteket. Gyermekeim, az élet rövid, ezt az időt arra  használjátok fel, hogy jót tesztek. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. "
 
Szűz Mária szívünkhöz szól, és azt mondja, amit már 1984. május 24-i üzenetében is mondott: „Kérlek benneteket, ne engedjétek, hogy Szívem véres könnyeket hullasson a bűnben elvesző lelkek miatt.” Azt is gondolhatjuk, hogyan lehetséges az, hogy semmi sem változott ily sok év óta tartó jelenéseinek és üzenetei ellenére?! Az Édesanya nem hallgathat mindaddig, amíg akár egyetlen gyermeke is bűnben él, amely a halálba vezet. Sok üzenetében beszél a bűn veszélyéről, a kiút lehetőségét, és a bűntől való szabadulás útját mutatja. 1986. december 4-i üzenetében a következőket mondja: „Drága gyermekek! Ma is arra hívlak benneteket, hogy készítsétek elő szíveteket ezekre a napokra, amikor az Úr különösen meg akar tisztítani benneteket múltatok minden bűnétől. Drága gyermekek, erre egyedül nem vagytok képesek, ezért itt vagyok, hogy segítsek nektek. Imádkozzatok, drága gyermekek! Csak így lesztek képesek arra, hogy minden rosszat felismerjetek magatokban, és átadjátok azokat az Úrnak, hogy az Úr teljesen megtisztítsa szíveteket.“
          Fontos újra és újra emlékezni édesanyai szavaira, hogy biztatás és bátorítás lehessenek számunkra: „Azt szeretném, hogy mindannyian boldogok legyetek, de a bűneben ez senki számára sem lehetséges... Drága gyermekek, kérjétek Jézust, hogy gyógyítsa meg azokat a sebeiteket, amelyeket életetek folyamán kaptatok, bűneitek vagy szüleitek bűnei miatt... Hiszem, hogy el tudjátok hagyni a bűn útját és dönteni tudtok a szentség mellett... A szentgyónásban, az Istennel való találkozás által hagyjátok el bűneiteket és döntsetek a szentség mellett. Jézus iránti szeretetből tegyétek ezt, aki saját vére által váltott meg benneteket, hogy boldogok lehessetek és békességben élhessetek.“
          Az ember Istenhez való visszatérésének feltétele: bűnösségének felismerése és elismerése. Az ember számára legnehezebb az, hogy belássa bűneit. Mi könnyen felismerjük és meglátjuk másokban a rosszat és a bűnt. Saját bűneink azonban rejtve vannak. A bűn spirituális erő. Az ember nem tudja legyőzni a bűnt a saját erejéből. A bűnt egyedül csak Isten győzte le.
            Elkövetett bűneink észrevétlenek szeretnének maradni, mert a bűn fél a világosságtól. Az ember nem képes a saját erejéből és képességeivel megérteni és elhordozni a bűnösség érzését. Bűnösségünk megértése és elfogadása a Kegyelem ajándéka. Ezért hív bennünket oly gyakran a Szűzanya imára. Amikor az ima által beragyog bennünket Isten kegyelme, akkor látjuk meg lényünk azon részeit, amelyek nem Istenben és nem Istenért vannak, és nem a szeretet szolgálatában állnak.
            A legtágabb értelemben bűn mindaz, ami rossz és negatív a világban. Minden szenvedés, vétek, sértés, gonoszság, betegség, halál, a háborúk, a tudatlanság, a tehetetlenség, igazságtalanság, gyűlölet. A bűn vétek. A vétket félelem kíséri. Félelem Istentől, félelem az emberektől. A bűn bizalmatlanság és ellenségeskedés Istennel szemben. A bűnben leszegényedünk és elszigetelődünk az élet forrásától.
            Ezért mondja Szűz Mária: „... Szívem vérzik látva titeket a bűnben...“ Édesanyai szíve különös módon vérzett Fiának keresztje alatt, a Kálvárián. Mária nem egy absztrakt lény, magányosan és elszigetelten az emberi társadalomtól. Ő teljesen normális személy, csapásoknak és mindenféle hatásoknak kiszolgáltatva. Lelkében és egész lényében átélte Fia halálának drámáját, aki magára vette a világ minden bűnét, hogy ezáltal megszabadítsa az átoktól a rabságban élő emberiséget. Ebben a tragikus pillanatban Mária Jézussal van a Kálvárián. Ahogyan Ádám és Éva
együtt rontották el Isten teremtésének művét, úgy Jézus és Mária együtt tesznek helyre mindent. Mária a kereszt alatt is teljes szívéből újítja meg Fiat-ját – Legyen nekem. Mária a kereszt alatt bevezetetett a fájdalom óceánjába, amely a mi üdvösségünk lesz.
            Mindenekfelett való az Édesanya fájdalma, amikor azt látja, hogy a bűn elválaszt minket az élet forrásától és saját döntéseink révén távolodunk el Istentől. Csak Isten tud megszabadítani bennünket az imádság által és békét, örömöt, szabadságot és jót ajándékozni nekünk már itt a földön.
 
Imádság
            Szűz Mária, Te, aki aggódsz a mi életünk és lelkünk miatt, Te, aki közbenjársz értünk, könyörögd ki számunkra az őszinte megtérés, a szív és az élet megváltozásának kegyelmét. Te magad is megélted „a tőr fájdalmát”, amely átjárta a lelked, kérünk, ne engedd, hogy bűneink és mi magunk legyünk okai szíved fájdalmának, amely szeret, és miattunk vérzik. Szeretnénk visszatérni az imához, amelyre fáradhatatlanul hívsz minket, hogy minél közelebb legyünk Istenhez, a béke, a megbocsátás és az öröm forrásához. Köszönjük Neked Szűz Mária türelmes szeretetedet. Köszönjük, hogy nem mondasz le rólunk és nem szűnsz meg zörgetni lelkiismeretünk és szívünk ajtaján. Könyörögd ki számunkra a kegyelmet, hogy szívünkben meghallhassuk hívásodat, amely telve van irántunk való szeretettel. Ámen.
 
M.M
fordította: Sarnyai Andrea